Medwind Logo
O nasZespółUsługiCennikVouchery

Regulamin Poradni Medwind

Regulamin korzystania z usług poradni MEDWIND gabinety medyczne i rehabilitacja

I. Pojęcia i postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług poradni w zakresie konsultacji specjalistycznych, zabiegów, terapii i innych działań świadczonych przez lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, dietetyków, logopedów i innych specjalistów pracujących w poradni Medwind.

2. Pacjentem (Usługobiorcą) jest osoba, która akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Usługodawcę.

3. Regulamin dotyczy konsultacji, terapii, zabiegów i innych usług udzielanych bezpośrednio w gabinecie oraz drogą teleinformatyczną.

4. Poradnia Medwind nie ponosi odpowiedzialności za następstwa usług będących skutkiem podania przez Pacjenta niepełnych i nieprawdziwych informacji związanych ze stanem zdrowia czy przedstawienia niepełnych dokumentów lub/i badań.

5. Poradnia Medwind może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku gdy:

  • Pacjent jest nieletni lub niepoczytalny i nie posiada zgody opiekuna prawnego;

  • Zachowanie Pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych lub innych substancji o działaniu podobnym do ww. Albo zachowanie Pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste pracowników Poradni;

  • Udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki

  • Udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta;

  • Udzielenie konsultacji przekracza możliwości usług świadczonych przez Poradnię

6. Wszelkie przekazywane przez Usługobiorcę informacje , mają charakter poufny, a Poradnia zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy służbowej. Zwolnienie z zachowania tajemnicy służbowej może nastąpić tylko i wyłącznie na uzasadniony wniosek upoważnionych Organów Administracji Państwowej.

II. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

1. Usługodawca świadczy usługi w formie wizyt Pacjenta w siedzibie firmy Medwind Sp. z o.o. Medwind Gabinety medyczne i rehabilitacja (NIP 7792525956) 61-102 Poznań, ul. Ostatnia 23

2. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym w recepcji Poradni, a usługi nie sklasyfikowane w cenniku są realizowane na bazie indywidualnej wyceny określonej przez specjalistę realizującego usługę.

III. Zgoda Pacjenta na leczenie w poradni MEDWIND

1. Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) Pacjent wyraża zgodę na leczenie w Poradni MEDWIND Jednocześnie oświadcza, że w trakcie wizyty w Poradni udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji co do stanu swojego zdrowia. Podczas kolejnych konsultacji , Pacjent jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy o wszelkich zmianach swojego stanu zdrowia.

IV.Ochrona prywatności

1. Dane, które przekazane zostaną w trakcie konsultacji, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na potrzeby przeprowadzenia procesu leczenia, terapii, zabiegu itp. oraz do kontaktu z Pacjentem, który je udostępnił. Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem upoważnionych Organów Administracji Państwowej i na ich indywidualny wniosek.

V. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. W przypadku zagadnień nieporuszonych w Regulaminie wszelkie sprawy regulowane są przez przepisy polskiego prawa.

3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Regulaminie, każdy Pacjent będący w trakcie terapii w naszej Poradni zostanie o nich poinformowany na 14 dni przed wejściem ich w życie. Pacjent ma prawo do nie zaakceptowania wprowadzonych zmian co będzie równoznaczne z zakończeniem leczenia w Poradni. Brak pisemnego oświadczenia Pacjenta o nie zaakceptowaniu zmian jest równoznaczne z jego zgodą na ich wprowadzenie.

Centrum

ZespółUsługiCennikVoucheryKontakt

© 2023 Medwind. Wykonanie - MVR Studio