Medwind Logo
O nasZespółUsługiCennikVouchery

Regulamin korzystania z poradni dietetycznej

Regulamin korzystania z usług Poradni dietetycznej – dietetyk mgr inż. Anna Bednarska.

I. Pojęcia i postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych świadczonych przez Usługodawcę, którym jest Poradnia dietetyczna.

2. Pacjentem (Usługobiorcą) jest osoba, która akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Usługodawcę.

3. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.

4. Regulamin dotyczy konsultacji i usług udzielanych bezpośrednio w gabinecie oraz drogą teleinformatyczną.

5. Konsultacje dokonywane przez Poradnię dietetyczną nie zastępują porady lekarskiej i mają charakter informacyjny.

6. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Poradnia dietetyczna nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-medycznych mających wpływ na efekt porad dietetycznych. Pacjent przyjmuje także do wiadomości, że konsultacje udzielane przez Poradnia dietetyczna zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia, wyników badań, a także zalecenia oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu dietetyka. Pacjent oświadcza, że nie zataił jakichkolwiek informacji i w wywiadzie żywieniowym oświadczył wyłącznie prawdę.

7. Poradnia dietetyczna nie ponosi odpowiedzialności za następstwa usług dietetycznych będących skutkiem podania przez Pacjenta niepełnych i nieprawdziwych informacji związanych ze stanem zdrowia czy przedstawienia niepełnych dokumentów lub/i badań .

8. Poradnia dietetyczna może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku gdy:

 • Pacjent jest nieletni lub niepoczytalny i nie posiada zgody opiekuna prawnego;

 • zachowanie Pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych lub innych substancji o działaniu podobnym do ww. Albo zachowanie Pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste pracowników Poradnia dietetyczna;

 • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki

 • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta;

 • udzielenie konsultacji dietetycznej przewyższa umiejętności lub wiedzę pracowników Poradnia dietetyczna;

9. Wszelkie przekazywane przez Usługobiorcę informacje mają charakter poufny, a Poradnia dietetyczna zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy służbowej. Zwolnienie z zachowania może nastąpić tylko i wyłącznie na uzasadniony wniosek upoważnionych Organów Administracji Państwowej.

II. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

1. W ofercie znajdują się porady dietetyczne, układanie indywidualnych jadłospisów dietetycznych oraz badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. Gabinet świadczy w szczególności następujące usługi: konsultacje dietetyczne, konsultacje w zakresie zdrowego żywienia oraz edukacji zdrowotnej.

2. Zamówienia przyjmowane są osobiście w trakcie konsultacji dietetycznych, drogą mailową lub telefoniczną.

3. Usługodawca świadczy usługi w formie wizyt Pacjenta w siedzibie firmy Medwind Sp. z o.o. Medwind Gabinety medyczne i rehabilitacja (NIP 7792525956) 61-102 Poznań, ul. Ostatnia 23

4. Pierwsza konsultacja ma charakter zapoznawczy i odbywa się w formie wywiadu żywieniowo- zdrowotnego.

5. Poradnia dietetyczna nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy.

6. Usługi świadczone przez Poradnia dietetyczna nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować Pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.

7. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym w recepcji Poradni, a usługi nie sklasyfikowane w cenniku są realizowane na bazie indywidualnej wyceny określonej przez Usługodawcę.

8. Jadłospisy wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania przekazywane są Pacjentom na wizytach w gabinecie lub w formie mailowej na wskazany przez Usługobiorcę adres.

9. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Pacjenta stanowią własność intelektualną Poradni dietetycznej i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiednią odpowiedzialnością karną oraz majątkową. Pacjent ma prawo do pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek własny pod warunkiem nie naruszania praw autorskich.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i opieki dietetyka Poradni dietetycznej, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki samodzielnego modyfikowania diety przez Pacjenta.

III. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji dietetycznych w formie stacjonarnej w siedzibie Poradni dietetycznej

1. Usługodawca podczas wizyty wstępnej w gabinecie stacjonarnym przeprowadza dokładny wywiad żywieniowo-zdrowotny w ramach konsultacji wstępnej. Zamawiający tym samym dostarcza dane potrzebne do ułożenia diety wraz z ewentualnymi odpowiedziami na dodatkowe pytania zadane przez Usługodawcę w trakcie konsultacji.

2. Po pierwszej konsultacji, jeśli zamówiony zostanie jadłospis, w terminie do 10 dni roboczych Usługodawca zobowiązany jest umówić Pacjenta na drugą wizytę na której ma miejsce odbiór i omówienie diety i jadłospisu lub przesyłać materiały drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail). Materiały przygotowywane przez Poradnia dietetyczna są wysyłane w formie mailowej w formie nieedytowalnej PDF (Portable Document Format).

3. Zamówienie jadłospisu/diety wiąże się dokonaniem wcześniejszej opłaty za jadłospis w dniu jego zamówienia, zgodnie z cennikiem.

6. Nowe jadłospisy/diety zamawiane w trakcie opieki dietetycznej, Usługodawca zobowiązany jest przesłać w przeciągu 10 dni roboczych od zamówienia i zaksięgowania wpłaty.

7. Rezerwacja pierwszej wizyty może być dokonana telefonicznie pod nr tel. 618306030 lub osobiście w siedzibie Poradni.

8. Modyfikacja otrzymanej diety (zmiana założeń diety, wykluczanie niektórych produktów, wymiana produktów/potraw itp.) jest dokonywana przez Usługodawcę wyłącznie w oparciu o konsultację kontrolną i wynik przeprowadzonego badania składu ciała. Konsultacja kontrolna powinna się odbywać co 2-3 tygodnie.

9.Termin kolejnej wizyty kontrolnej ustalany jest na wizycie w gabinecie dietetyka. W celu zmiany terminu wcześniej umówionej wizyty Pacjent zobowiązany jest przełożyć ją z 48-godzinnym wyprzedzeniem (2 dni). W przeciwnym wypadku wizyta przepada.

VI. Cennik:

 • pierwsza wizyta 150 zł ( 45 minut)

  Na pierwszej wizycie pacjent jest poproszony o odpowiedzi na szereg pytań związanych ze stylem życia i sposobem odżywiania, dietetyk przeanalizuje badania laboratoryjne( jeśli są), pacjent podda się poddanie dokładnej analizie składu ciała i pomiarom antropometrycznym, nastąpi ustalenie bliższego i dalszego celu terapii, przekazanie wstępnych zaleceń dotyczących diety i zasad zdrowego żywienia.


  Cena nie obejmuje jadłospisu.

 • jadłospis (14dni) – 200 zł

  Jadłospis obejmuje dokładnie rozpisaną, zbilansowaną dietę. Dieta układana jest na 14 dni.

 • wizyta kontrolna (30min) -150 zł

  Wizyta kontrolna polega na przeprowadzeniu analizy składu masy ciała, przeprowadzeniu pomiarów antropometrycznych, omówieniu i przeanalizowaniu wyników i kontrolowaniu postępów stosowanej diety. Na wizycie kontrolnej odpowiadamy również na pytania związane z jadłospisem. Istnieje możliwość zamówienia nowego jadłospisu z całkiem nowymi posiłkami dostosowanego do aktualnych wyników pacjenta (jadłospis płatny osobno 200 zł).Cena wizyty kontrolnej z nowym jadłospisem- 350 zł. Dietetyk porusza również tematy dotyczące dobrych wyborów żywieniowych i świadomości żywieniowej pacjentów. Wizytę kontrolną zaleca się wykonywać co 2-3 tygodnie.

 • analiza składu ciała – 100 zł

  Na wizycie tej przeprowadzona zostanie analiza składu ciała z omówieniem wyniku metodą bioimpedancji elektrycznej medycznym urządzeniem.

VII. Zgoda Pacjenta na leczenie dietetyczne.

1. Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) Pacjent wyraża zgodę na leczenie dietetyczne w Poradni dietetycznej . Jednocześnie oświadcza, że w trakcie wizyty w Poradni udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji, co do stanu swojego zdrowia – zgodnie z wywiadem żywieniowo- zdrowotnym. O wszelkich zmianach stanu zdrowia Pacjent jest zobowiązany powiadomić Usługodawcę.

VIII. Ochrona prywatności

1. Dane, które przekazane zostaną w trakcie konsultacji dietetycznej, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na potrzeby ułożenia diety i do kontaktu z Pacjentem, który je udostępnił. Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim .

IX. Płatności

1. Informacja o cenach podane są w Cenniku dostępnym w recepcji Poradni . Wszystkie ceny są cenami brutto.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

X. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. W przypadku zagadnień nieporuszonych w Regulaminie wszelkie sprawy regulowane są przez przepisy polskiego prawa.

3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Regulaminie, każdy Pacjent będący w trakcie terapii w Poradni zostanie o nich poinformowany na 14 dni przed wejściem ich w życie.

4. Po zapoznaniu się z zaktualizowanym Regulaminem, przed jego wejściem w życie, Pacjent ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o braku akceptacji dla nowych zasad, co jest jednoznaczne z zakończeniem leczenia dietetycznego. Brak złożonego pisemnego oświadczenia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu.

Akceptując Regulamin, Pacjent oświadcza, iż:

 • przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego indywidualny jadłospis opiera się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez Pacjenta zamierzonych efektów,

 • nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji indywidualnych jadłospisów, a chęci zmian będzie konsultować z Usługodawcą,

 • będzie stosować się do ułożonego jadłospisu i opracowanych zaleceń,

 • wypełniając niezbędne formularze podaje swoje prawdziwe dane,

 • przed przystąpieniem do stosowania otrzymanego, indywidualnego jadłospisu skonsultował się z odpowiednim lekarzem celem oceny stanu zdrowia oraz ustalenia braku przeciwwskazań do zaproponowanej diety i przeprowadzenia badania składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej,

 • będzie prowadzić konsultacje z lekarzem w okresie stosowania diety,

 • wszelkie materiały otrzymane w ramach usług mogą być przez Pacjenta wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Usługodawcy.

Poradnia dietetyczna

Centrum

ZespółUsługiCennikVoucheryKontakt

© 2023 Medwind. Wykonanie - MVR Studio